russian version
Start page
 

FESTIVAL PHOTOS
THURSDAY, OCTOBER 16

Click on a small photo, the big photo will open in a new window.


S. Smolyaninov, professors G.G. Belov and O.M. Sharov


Audience


Lydia Volchek


Nadezhda Kucher , Dmitry Pavly


Nikolai Shamov, Daria Shaposhnikova


Margarita Gritskova


Margarita Gritskova


Ekaterina Goncharova


Folk Russian Instruments Orchestra


Peoples Artist of Russia Yury Marusin


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Yury Marusin,
Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Yury Marusin,
Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Peoples Artist of Russia
Irina Bogatchova, Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Peoples Artist of Russia
Irina Bogatchova, Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Peoples Artist of Russia
Irina Bogatchova, Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Peoples Artist of Russia
Irina Bogatchova


Flags of the festival International Conservatoire Week


Nadezhda Kucher , Dmitry Pavly


Nikolai Shamov


Daria Shaposhnikova


Margarita Gritskova, Honoured Artist of Russia Elena Gaudasinskaya


Ekaterina Goncharova , Olga Eremeenko


Folk Russian Instruments Orchestra


Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra, soloist Yury Marusin,
Conductor Anatoly Tikhonov


Folk Russian Instruments Orchestra


S. Gaudasinsky , S. Smolyaninov


Folk Russian Instruments Orchestra


Announcer of the concert Anastasiya Alexandrova


Irina Bogatchova and Anatoly Tikhonov


Irina Bogatchova and Anatoly Tikhonov


Irina Bogatchova